تعریف فاضلاب :

به مجموعه آبهای مصرفی و استفاده شده برای مقاصد مختلف اصطلاحا فاضلاب گفته میشود، به عبارت دیگر به مجموعه آبهای دور ریختنی که پس از جمع آوری و تصفیه ممکن است قابلیت استفاده مجدد را دارا باشد، فاضلاب اطلاق می شود. تعریف عمومی تر آن این است که به مجموعه آبهای آلوده، فاضلاب گفته می شود. از نظر ترکیب 9/99 درصد فاضلاب را آب و حدود 1/0 درصد آن را ناخالصی ها و مواد آلاینده تشکیل می دهد. ترکیب اجزاء تشکیل دهنده فاضلاب نشان داده شده است. مواد آلاینده موجود در فاضلاب شامل مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، مواد معلق، مواد مغذی، پاتوژنها، فلزات سنگین، موادآلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی و جامدات محلول است که وجود هر یک ازاین آلاینده ها و غلظت آنها بستگی به نوع و ماهیت فاضلاب دارد.