Head یا ارتفاع پمپ :

سازندگان پمپ های گریز از مرکز همواره علاقمندند که منحنی مشخصه پمپ ها را طوری تهیه و در اختیار خریداران قرار دهند که به خواص فیزیکی مایع مورد پمپاژ (بویژه وزن مخصوص ) بستگی نداشته باشد . برای این منظور بجای استفاده از فشار ، از اصطلاحی به نام ارتفاع (Head)استفاده می شود.

در پمپهای گریز ازمرکز، در صورت ثابت بودن قطر و سرعت دورانی پروانه ، مقدار انرژی که به واحدوزن مایع داده می شود، مقداری ثابت بوده و مستقل از وزن مخصوص آن می باشد . به همین خاطر، در بیان عملکرد پمپهای گریز ازمرکز، منحنی مشخصه آن بصورت منحنی H-Q (دبی- ارتفاع) ارائه می گردد. فرض می شود که ستونی از آب سرد (با وزن مخصوص واحد) ساخته شود . برای اعمال یک بار(bar) فشار، ستون فوق باید حدود ۱۰/۲ متر ارتفاع داشته باشد .

بدیهی است که اگر وزن مخصوص مایع از آب بیشتر باشد  ، ارتفاع فوق کاهش می یابد (و برعکس) برای تبدیل فشاربه ارتفاع برای مایعی باوزن مخصوص SG می توان از رابطه زیر استفاده کرد.

لازم به ذکر است که منحنی مشخصه پمپهای گریز از مرکز(منحنی H-Q) عموماً برای آب تهیه می شود. هرچند که منحنی فوق به وزن مخصوص مایع مربوط پمی باشد و لی با توجه به تأثیر ویسکوزیته برروی عملکرد دینامیکی پمپهای گریزازمر کز منحنی مشخصه ارائه شده برا ی مایعاتی با ویسکوزیته بیشتر از ویسکوزیته آب صادق نبوده و فقط در نقطه (Shut Off Q=0) که سیستم حالت استاتیکی دارد، ارتفاع قابل دسترس برای مایعات مختلف یکسان می باشد ولی در سایر مقادیر دبی ، به لحاظ عملکرد دینامیکی پمپ، منحنی مشخصه آن با منحنی مشخصه پمپ در حالت انتقال آب مغایرت داشته و در این صورت کارآئی پمپ کاهش یافته که بطور مفصل در بخش های بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت:

١- منحنی مشخصه H-Q هر پمپ گریز از مرکز با قطر و سرعت دورانی ثابت، برای تمامی مایعات مستقل از وزن مخصوص آن می باشد.

٢-در صورت مغایرت ویسکوزیته مایع مورد پمپاژ با ویسکوزیته آب ، منحنی مشخصه پمپ دارای شکل نزولی خواهد بود (در Q ≠۰) به ازاء دبی ثابت ، پمپ برای مایعات با ویسکوزیته بیشتر، ارتفاع کمتری را اعمال می کند).